ทัวร์น้ำตกทีลอซู ทัวร์สุดฮิป ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู

จำนวนการเข้าขม 79 ครั้ง
ทัวร์น้ำตกทีลอซู ทัวร์สุดฮิป ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-4504
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้

ไฮไลท์

Premium ราคานี้รวมรถตู้ อาหารครบทุกมื้อ พร้อมไกด์ดูแล
เส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้า พิชิต 1,219 โค้ง
ชมทะเลหมอกที่งดงามไม่แพ้ที่ใด ณ ดอยหัวหมด
ล่องเรือยางต้นน้ำแม่กล่อง น้ำตกสายฝน บ่อน้ำพุร้อน ผาโว่ ผาบ่อง
แก่งตะโค๊ะบิ๊ ผาผึ้ง ผาเลือด สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการ ของ “น้ำตกทีลอซู”
น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชั้น
และของฝากนานาชนิด ณ ตลาดมูเซอ

แผนการเดินทาง

05.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย หน้าห้าง แฟชั่นไอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน

06.00 น.   พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ หน้าสู่   อ.แม่สอด   ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง  (1)  และเครื่องดื่มเย็น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  หลังอาหารมัคคุเทศก์ แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (2) อ.แม่สอด

บ่าย นำคณะเดินทางตามเส้นทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า ฟังเสียงเทวดาตำน้ำพริก ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงานตามเส้นทาง แม่สอด - พบพระ อุ้มผาง ระยะทาง 164 กิโมเมตร ผ่าน 1,219 โค้ง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

17.00 น.  คณะทัวร์เดินทางถึงที่พัก "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผางติดต้นแม่น้ำแม่กลองเข้าที่พักที่จัดไว้ให้ เข้าห้องพักอิสระพักผ่อน

18.30 น.  คณะทัวร์พร้อมกันที่โรงอาหารรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) เพลิดเพลินกับการร้องเพลงคาราโอเกะ ตามอัธยาศัย

22.00 น.  พักผ่อนหลับนอน หรือจะสนุกสนานกันต่อตามอัธยาศัย

05.30 น. ตื่นเช้า (ตี 5 ครึ่ง) ไปชมทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นที่คอยหัวหมด โดยรถยนต์ ปิคอัพรีสอร์ทจัดไว้ให้พร้อมมัคคุเทศก์ (ไกด์)

07.30 น.  กลับจากชมทะเลหมอก ถึงรีสอร์ทรับประทานอาหารเช้า กาแฟ ปลาท่องโก๋ ณ ห้องอาหาร(4)

08.30 น.  เตรียมตัวล่องเรือยาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมธรรมชาติสองฝั่งน้ำ ผ่านน้ำตกสายฝน บ่อน้ำพุ ผาโว่ ผาผึ้ง ถึงผาเลือด รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) (5) เสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ปิคอัพที่รีสอร์ทจัดไว้ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกที่ลอชู แล้วเดินทางเข้าชมน้ำตกทีลอซูที่ยิ่งใหญ่ ชมศึกษานิทรรศการภายในเขตทีลอซู น้ำตกที่สวยที่งามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเซียอาคเนย์

บ่าย  อิสระให้ท่าน สนุกสนาน เต็มที่กับน้ำตกที่สวยงาน และยิ่งใหญ่ที่สุด สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก อาบน้ำ ชำระร่างกาย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (6) ผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทางด้วยเรื่องเล่าจากประสบการณ์ในการเดินทางสัมผัส “น้ำตกทีลอซู” ในมุมมองที่ทุกท่านมองเห็น หรือจะเพลิดเพลินกับการร้องเพลง คาราโอเกะ ตามอัธยาศัย

21.00 น. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้ท่านจะนอนหลับดีเป็นพิเศษ ราตรีสวัสดิ์

07.00 น.  ตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้า(7) เสร็จแล้วเก็บสัมภาระเดินทางกลับภาพ

08.30 น.   นำคณะอำลาอุ้มผาง เดินทางกลับด้วยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.แม่สอด ระหว่างทางแวะให้ท่านได้  สัมผัสน้ำตก “พาเจริญ” น้ำตกชื่อดีเป็นมงคล ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชัน และเป็น  น้ำตกที่ถ่ายรูปสวยที่สุดด้วยเช่นกัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ปิกนิค) ณ น้ำตกพาเจริญ (8)

บ่าย  นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของนานาชนิด โดยเฉพาะ ผลไม้ และอาหารป่า อาหารพื้นเมืองนานาชนิด โดยเฉพาะผักสด ๆ จากไร่ หรือ จากป่าธรรมชาติ ณ ตลาดมูเซอ ก่อนนำคณะเดินทางผ่าน จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร สู่ จังหวัดนครสวรรค์

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ จังหวัดนครสวรรค์ หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

แผนที่

เงื่อนไข

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง                

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม 8 มื้อ     

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม 

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 4 ท่าน) หากต้องการพักคู่เพิ่ม 1,200.-บาท/ท่าน  

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ    

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง   

  - มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณ์จอยทัวร์ที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ  

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,990 บาท
รหัส 024-4504 ทัวร์น้ำตกทีลอซู ทัวร์สุดฮิป ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
ราคาเริ่มต้น 4,990 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย รถตู้
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=767

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-4504.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา