ทัวร์ญี่ปุ่น ฮฮกไกโด พักสกีคิโรโระ

จำนวนการเข้าขม 40 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮฮกไกโด พักสกีคิโรโระ - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
089-8000
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - รูปปั้นหินโมอาย - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 
 • ตลาดเช้าฮาโกดาเตะอะซะอิจิ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ป้อมโกเรียวคาคุ  - ทะเลสาบโทยะ
 • Yu Kiroro, Ski Resort - คลองโอตารุ  - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - คาเฟ่คิตตี้
 • หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า -หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

แผนการเดินทาง

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง

08.20 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนิวชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (Makomanai Takino Cemetery) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด เป็นองค์พระพุทธรูปครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน มีอุโมงค์ความยาวกว่า 40 เมตร เป็นทางเดินทอดนำสายตาเข้าไป นอกจากนั้นในบริเวณดังกล่าวยังมีร้านกาแฟ และร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปั้นหินจำลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปปั้นหินจำลองโมอาย (Moai Statue) ให้ท่านได้เดินชม และถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ (Noboribetsu) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซัปโปโร นอกจากนี้เมืองยังกินพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติชิโกสึ-โทยะ บางส่วนด้วย จุดเด่นของที่นี่ก็คือ ออนเซ็น หรือน้ำแร่ธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำพุร้อน หรือออนเซ็นธรรมชาติที่ขึ้นชื่อที่สุดในฮอกไกโดอีกด้วย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านสู่ จิโกคุดานิ (Jigokudani) ซึ่งมีความหมายว่า “หุบเหวนรก” เป็นหุบเขาที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยซัลเฟอร์ และแร่ธาตุที่ช่วยในการบำรุงพิวพรรณ และสุขภาพมากมาย จะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆ ประมาณ 20-30 นาที สิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเป็นบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) ซึ่งบ่อนี้เป็นเป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที่จะมีบ่อน้ำร้อนให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ตลอดทางเดิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตนั้น เป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือสำหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตกอยู่ให้เห็น จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate Ropeway) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ยิ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ไม่ว่าจะกลางวัน หรือกลางคืน จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของอ่าวฮาโกดาเตะที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา (**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากกระเช้าปิด จะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถพาไปชมวิวที่จุดชมวิวแทน)

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะอะซะอิจิ (Hakodate Morning Market Asaichi) เป็นตลาดเช้าแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฮาโกดาเตะ มีร้านค้ากว่า 250 ร้านค้า มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน นับเป็นสวรรค์ของคนรักซีฟู้ด ที่มีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกทานกันมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Kanemori Red Brick Warehouse) ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่นแบ่งแยก ดังนั้นทำให้มีผู้ค้าจำนวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลต่างๆ มาจากชาวตะวันตก โดยปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) (ไม่รวมค่าขึ้น) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาว เนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยม และในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะของเมืองฮาโกดาเตะ และถือเป็นจุดชมดอกซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ อยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้อีกด้วย (ยกเว้นฤดูหนาว) อีกทั้งรอบๆ ทะเลสาบยังมีโรงแรมหรู ออนเซ็นขนาดใหญ่เปิดให้ใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะแช่ออนเซ็นนั้น ก็สามารถชมทัศนียภาพของทะเลสาบไปได้พร้อมๆ กัน จากนั้นนำท่านสู่ YU KIRORO, SKI RESORT หนึ่งในสกีรีสอร์ตชั้นนำระดับโลก เป็นใจกลางแหล่งสกีที่สวยงาม มีที่พักพร้อมสกีรีสอร์ทสำหรับกิจกรรมฤดูหนาวยอดฮิตบริเวณภูเขาโยอิจิ มีห้องชุดสุดหรู 108 ห้องที่อยู่ติดกับลานสกี พร้อมบริการที่ดีเลิศ ซึ่งสามารถใช้บริการรับฝากอุปกรณ์เล่นสกี, บ่อน้ำพุร้อนทั้งภายในอาคาร และกลางแจ้ง, บริการคอนเซียร์จตลอด 24 ชั่วโมง, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, เล้าจน์, ห้องอาหารแบบออลเดย์ไดน์นิ่ง และสิทธิพิเศษอื่นๆ เรียกได้ว่าที่นี่มีฤดูสกีที่นานที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว และเป็นจุดที่มีหิมะตกสะสมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นโดยหนากว่า 20 เมตรในแต่ละปี และไฮไลท์คือหิมะเป็นแบบ Powder snow ที่มีความนุ่มละเอียดดีที่สุดอีกที่หนึ่งในฮอกไกโด ที่นี่พร้อมสำหรับให้ท่านได้เล่นสกี, บานาน่าโบ๊ตบนสโนว์ Snow Banana Boat, Snow Mobile, Snow Buggy, Snow Shoe Tour และอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) (Japan Bento Set)

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ อิสระให้ท่านเล่นสกี ณ ลานสกีของ YU KIRORO, SKI RESORT ตามอัธยาศัย (**ไม่รวมค่าเช่าชุดกันหนาว และอุปกรณ์เครื่องเล่น) ที่นี่มีอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเล่นสกีให้เช่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, รองเท้า, หมวก, แว่น, และถุงมือ ทุกขนาดสำหรับทุกเพศและทุกวัย ด้วยขนาดใหญ่หลายร้อยเอเคอร์มีลู่วิ่งสกีมากถึง 22 ลู่ และบริเวณสวนที่กว้างรวมถึงมีพื้นที่สำหรับเล่นสกีนอกลู่ (Off-Piste) ขนาดใหญ่ทำให้ไม่ต้องรอคิวเล่นสกีนาน หรือจะไปที่ สถานี Gondola/Chair Lift (รวมค่ากระเช้า) ที่อยู่ด้านข้างโรงแรมเพื่อไปยังยอดเขาด้านบน เพื่อไปลั่นระฆังแห่งความรัก Nisa Bell หรือ Lover’s Bell ระฆังชื่อดังของยอดเขา Asari นั่นเอง

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด ด้วยจุดที่ตั้งของตัวเมืองสามารถมองเห็นอ่าวอิชิกะริที่อยู่ด้านหน้า ทัศนียภาพเทือกเขาที่ล้อมรอบงดงามราวกับเป็นเมืองแห่งความฝัน ตัวอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ตามลักษณะดั้งเดิม รวมไปถึงการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ โดนๆ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างตบเท้ากันมาเมืองนี้อย่างต่อเนื่อง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองขนาดใหญ่ตัดผ่าใจกลางเมืองโอตารุ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความเจริญของเมืองแห่งนี้ ในอดีตชาวเมืองและพ่อค้าใช้คลองนี้เป็นเส้นทางหลักในการส่งสินค้าและค้าขาย บริเวณตลิ่งจึงเรียงรายไปด้วยโกดังมากมาย คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน จุดที่เคยเป็นคลังสินค้าที่สร้างแนวอิฐดูดิบๆ อาร์ตๆ ของอดีตก็กลายมาเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ชิคๆ นับเป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Music Box Museum) ตั้งอยู่ภายในอาคารเก่าเมืองโอตารุ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่ทางรัฐบาลแคนาดามอบเป็นของขวัญให้กับรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านในอาคารมีกล่องเสียงเพลงมากมายหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เชยชม มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุ๊กตาคาระกุริ (Karakuri dolls) อันเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆ ให้ได้ชมอีกด้วย ส่วนใครที่ติดใจอยากได้กล่องดนตรีกลับบ้านแล้วละก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะที่นี่ยังมีส่วนที่เป็นร้านจำหน่ายกล่องดนตรีแบบสั่งทำตามใจจะเอาตุ๊กตาตัวไหน สีอะไร เพลงอะไรสั่งได้ ไว้เป็นของที่ระลึกแบบไม่เหมือนใครกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้ หรือของที่ระลึกแทน ภายในอาคารมีการตกแต่งด้วยโคมไฟแก้วจำนวนมากอย่างหรูหรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่าง คาเฟ่ ที่มีบริการทั้งขนมหวาน และอาหารญี่ปุ่นตกแต่งด้วยเครื่องแก้วนานาชนิดดูงดงาม ส่วนจัดแสดงเครื่องแก้วชนิดต่างๆ ตั้งแต่ในยุคอดีต ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยกรรมวิธีโบราณ และหากใครชื่นชอบการประดิษฐ์หรือต้องการของที่ไม่เหมือนใครก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วแบบ DIY เพื่อสร้างเครื่องแก้วที่มีชิ้นเดียวในโลกได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่าเดินชม คาเฟ่คิตตี้ (Hello Kitty Cafe) คาเฟ่ชื่อดังในเมืองโอตารุ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง Hello Kitty นอกจากนั้น ยังมีสินค้าเกี่ยวกับคิตตี้ และผองเพื่อนให้เราได้เลือกซื้อสินค้า และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ประวัติศาสตร์ และการค้า อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานที่ต่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านสู่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกปลอดภาษี (Duty Free) ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ใครที่กำลังมองหาของฝาก เช่น ขนมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ เครื่องสำอางตัวดัง สินค้าที่ระลึกจากญี่ปุ่น ก็สามารถหาซื้อได้จากที่นี่ อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน ดินแดนดอกไม้ แต่นอกจากดอกไม้ที่สวยมากๆ ของที่นี่แล้ว ก็ยังมีทั้งชีสฮอกไกโดที่ขึ้นชื่อ และยังมีชีสพิเศษที่หาทานได้แค่ที่ฮอกไกโดเท่านั้นอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือ และทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้ากว่า 15 ร้าน ที่จำหน่ายสินค้าแบบท้องถิ่น ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ทำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าคล้ายบ้านในเทพนิยาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

จากนั้นนำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) (รวมค่าเข้าชม) เรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากของฮอกไกโด สิ่งที่ทำให้สวนสัตว์แห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆ ก็ตรงที่ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่เวลาใครคิดถึงจะต้องนึกถึงที่นี่ก่อนเสมอ โดยไฮไลท์เด็ดของที่นี่นั่นก็คือ “พาเหรด เพนกวิน” โดยทางสวนสัตว์จะให้นักท่องเที่ยวตั้งแถวสองข้างถนนเพื่อรอรับดาราตัวน้อยออกมาเดินโชว์ตัวกัน จุดเริ่มต้นของ เพนกวิน พาเหรด ที่สวนสัตว์นี้ก็คือ พฤติกรรมทางธรรมชาติของเพนกวินที่จะออกเดินไปยังทะเลเพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสัตว์จึงนำพฤติกรรมนี้ บวกกับความต้องการที่อยากให้เพนกวินได้ออกกำลังกายในฤดูหนาว มารวมกัน และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ แบบนี้ ทำให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับฝูงเพนกวิน พากันเดินตามกันเป็นขบวน จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้าน มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมนเป็น Cash Back โดยให้ท่านเลือกซื้อเลือกทานตามอัธยาศัย (8)

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซัปโปโรอีกครั้ง จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki-koji Shopping Street) ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร แหล่งช็อปปิ้งในร่ม มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้งขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแล็ต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ (9) Nanda Seafood Buffet Sapporo Susukino (https://g-nanda.com/menu/) (70 นาที) ขาปู 3 ชนิด/เนื้อวากิวแบบพรีเมี่ยม/ซูชิ/ซาชิมิ/หอยเชลล์/อาหารทะเลสดๆ/สลัดบาร์ เมนูพิเศษโดยเชฟจากร้านทำกันสดๆ พร้อมผลไม้ และของหวานขึ้นชื่อของฮอกไกโดอีกมากมาย

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX (9)

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ...

10.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

15.50 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ...

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
05 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6759,919 บาท25,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6759,919 บาท25,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 6759,919 บาท25,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6759,919 บาท25,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 6759,919 บาท25,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนั้นให้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
59,919 บาท
รหัส 089-8000 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮฮกไกโด พักสกีคิโรโระ
ราคาเริ่มต้น 59,919 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=3476

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/089-8000.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา