ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA IN FULL

จำนวนการเข้าขม 62 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA IN FULL  - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
006-6618
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

  • โอศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ - นารา – วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโต) – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า (สายซันมาจิ ซูจิ) – สะพานนากะบาชิ - ทาคายาม่า จินยะ
  • เมืองกิฟุ - เมืองอินุยาม่ะ – ปราสาทอินุยาม่ะ – ชมซากุระบริเวณรอบปราสาท - ช้อปปิ้งถนนคนเดินอินุยามะ
  • เกียวโต – วัดกินคะคุจิ(วัดเงิน) – ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ – กิจกรรมชงชา และศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพ
  • ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION  - โอซาก้า - วัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ) – สวนอนุสรณ์บัมปาคุ 
  • ชมซากุระปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง - ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์โอซาก้า

แผนการเดินทาง

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอน การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืน มีโทษจับปรับได้]

นำท่านสักการะ ศาลเจ้าสุมิโยชิไทชะ ศาลเจ้าชินโต ที่ตั้งอยู่ในแขวงซูมิโยชิโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าที่ส าคัญที่สุดในบรรดาศาลเจ้าซูมิโยชิทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างขึ้น เมื่อ ค.ศ. 211 รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหน ๆ สามารถพูดได้เลยว่าระดับ เอเชียยังหาพบได้ยาก เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ(Sumiyoshi-zukuri) นอกจากนี้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิ(เทพเจ้าชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะ แล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

นำท่านสู่ เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี่ปุ่น ที่ตั้งขึ้นมาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายรวมไปถึงวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วย

เดินทางสู่วัดโทไดจิ (Todaiji) หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือไดบุทสึในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนเข้าตัววัดจะมีซุ้มประตูไม้ขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยไม้ซุงยักษ์ถึง 18 ต้น สถาปัตยกรรมแบบจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ญี่ปุ่นอย่างมาก วัดแห่งนี้นั้นถูก สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 752 ด้านในวิหารหลักมีเสาไม้ต้นหนึ่งที่ ที่มีความ ยาวรอบเสาขนาดเท่ากับรูจมูกของหลวงพ่อโต และฐานของเสาไม้จะมีช่องเล็กๆที่คนนิยมมาลอดผ่าน ช่องเสานี้เพราะเชื่อว่าจะมีสุขภาพแข็งแรง ข้างวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไม้ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีหอระฆังที่มีน้าหนัก 26.3 ตันมีมีอายุใกล้เคียงกับวัด และยังมี พิพิธภัณฑ์ที่รวมรวมสัมบัติสำคัญของญี่ปุ่น วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินขวักไขว่ไปมา ซึ่งท่านสามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นด้วยขนมแซมเบ้ที่ทำมาสำหรับ กวางโดยเฉพาะ

เดินทางสู่เมืองนาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคจูบุซึ่งอยู่ ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

นำท่านชม เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดับไฟที่สุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮ ไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง” วิวดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่งดอกไม้เป็นสิ่งดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพันธุ์ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่ มีดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปีส่วนในอาคารเรือนกระจกยักษ์มี พันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางทั้งสวนดอกไม้Andes และสวนดอกไม้Begonia

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนาน แท้ดั้งเดิมและได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี1995 โครงสร้างของ บ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดีและรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนม ของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โดยจะมีจุดไฮไลค์ที่ไม่ควรพลาด เช่น บ้านทรงโบราณคันดะ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าของบ้านไว้อย่างครบถ้วน, บ้านกัสโชสึคุริเป็นบ้านญี่ปุ่นดั้งเดิมคลาสสิก, วัดเมียว เซนจิมีสถาปัตยกรรมแบบกัสโซซึคุริที่มีเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากมากๆในญี่ปุ่น, ศาลเจ้าชิรากาวะ ฮาจิมัง มีความเก่าแก่อยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งนี้มาอย่างยาวนาน, จุดชมวิวเท็นชุคาคุสามารถมองเห็นภาพ มุมสูงของหมู่บ้านที่สวยเหมือนภาพวาด ในฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่ดอกซากุระพร้อมใจออกดอกบาน สะพรั่งไปทั่วหมู่บ้าน ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นดอกซากุระเต็มไปหมด ถือเป็นช่วงที่อากาศกำลัง ดีเพราะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

ทาคายาม่า (TAKAYAMA) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่จังหวัดกิฟุตัวเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ มี ศิลปวัฒนธรรมและสถานปัตยกรรมแบบดั้งเดิม และมีธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ทาคายาม่าเป็นเมือง สวยอันดับต้นๆของญี่ปุ่น เมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old town) หรือ ถนนซันมาจิซูจิซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ กว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดีอิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับ ทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ร้านขาย ของที่ระลึก ร้านงานศิลปะ

สะพานนากะบาชิ(Nakabashi Bridge) สะพานสีแดงของย่านเมืองเก่า สะพานทอดข้ามแม่น้ามิยา กาวะที่ไหลผ่านใจกลางเมือง สะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า บริเวณรอบสะพานมี แนวต้นหลิวและต้นซากุระจ านวนมาก ที่นี่จึงเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามอีกแห่งของเมืองทาคายาม่า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ทาคายาม่า จินยะ
หรือ ที่ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมือง ทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปีภายใต้การ ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ตัวอาคารเป็นทั้งสถานที่ราชการ ห้องรับแขก ห้องประชุม รวมถึงห้องสอบสวนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันอาคารยังสมบูรณ์ แต่ละห้องปูเสื่อทาทามิอย่างสวยงาม

เมืองอินุยามะ เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิเมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เต็มเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ประจำท้องถิ่น นำท่าน ชมด้านนอก ปราสาทอินุยะมะ (Inuyama Castle) ถูกสร้างขึ้นอยู่บนภูเขา เล็กๆ ริมแม่น้าคิโซะ ห้อมล้อมไปด้วยเสน่ห์ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน โฉมหน้ากันไปตามแต่ละฤดูกาลทั้งสี่ เช่น ในฤดูใบไม้ผลิที่ซากุระเบ่งบาน เชิญท่านรับชมทัศนียภาพ ของแม่น้า, ต้นไม้, กำแพงหิน และหอคอยปราสาท อันสมเป็นบรรยากาศแสนงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น ภายในปราสาทปรับปรุงให้เป็นที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาท เช่น ภาพถ่าย ชุดเกราะ และเอกสารทางประวัติศาสตร์จากนั้นนำท่านเดินชมซากุระบริเวณรอบปราสาท

แวะซื้อของที่ระลึกที่ ถนนคนเดินอินุยามะ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นรอบๆ ปราสาทมีร้านกาแฟที่ใช้อาคารบ้านเรือนสมัยโบราณและร้านขายเครื่องประดับเก๋ๆ และงานฝีมือแบบดั้งเดิม สัมผัส บรรยากาศแบบเอโดะ ของขึ้นชื่อของเมืองในปราสาท เช่น โกเฮโมจิทำมือหรือขนมดังโงะด้วยมือเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

ที่พัก GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และ ยาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เมืองเกียวโตจึงเป็นเมืองที่มี สถานที่สำคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) เป็นวัดในนิกายเซนถูกสร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ โดยท่านใช้เวลาในบั้นปลายชีวิตหลังเกษียณ อายุอาศัยอยู่ที่นี่ และต้นแบบของวัดแห่งนี้ได้อิทธิพลมา จากวัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง ซึ่งเป็นที่พักของปู่ของเขาในช่วงเกษียณอายุเช่นเดียวกัน หลังจากที่ ท่านโชกุนอาชิคากะเสียชีวิตของบ้านของท่านก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินในปัจจุบัน วัดกินคะคุจิถูกยกให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก

ชมซากุระบริเวณ ถนนสายนักปราชญ์ ถนนเส้นนี้ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยสุดๆ ที่หนึ่ง ในเกียวโต ถนนชมซากุระสายนี้ มีต้นซากุระเรียงรายอยู่ประมาณ 500 ต้น ปลูกเลียบคลองเป็นทางเดิน ยาว ประมาณ 2 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่หน้าบริเวณวัดเงิน ยาวจนไปถึง วัดนันเซ็นจิยิ่งช่วงดอกซากุระ ร่วงลงท าให้คลองเปลี่ยนเป็นสีชมพู เป็นอะไรที่สวยสุดๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ ญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมี ขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัว ท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านมุ่งสู่ สถานีรถไฟเกียวโต (JR KYOTO STATION) เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และ เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น มีการออกแบบอาคารให้ดูสมัยใหม่ และยังเป็นแหล่งศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตั้งอยู่เรียงรายทั้งด้านในและด้านนอกสถานีแถมที่นี้ยังมี ศูนย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ช้อปป้ิงกันอีกด้วย

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก RISE HOTEL OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

เดินทางสู่ วัดคัตสึโอจิหรือวัดดารุมะ ซึ่งเป็นวัดแห่งชัยชนะ มีผู้คนนับถือบูชาตั้งแต่สมัยอดีตกาลจนถึง ปัจจุบันและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีภายในวัดมีตุ๊กตาดารุมะ เครื่องรางนำโชคจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ โดยผู้ที่มาเยือนซื้อไปแล้วอธิษฐานขอพร เมื่อคำอธิษฐานเป็นจริงจึงนำตุ๊กตา ดารุมะกลับมาวางไว้ตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัด วัดคัตสึโอจิแห่งนี้ล้อมรอบด้วยธรรมชาติจึงมี ทัศนียภาพที่สวยงาม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ วัดแห่งนี้จะแบ่งบานเต็มไปด้วยดอกซากุระ และยังมีซากุระ พันธุ์กิ่งย้อยที่ชื่อว่ามีชิดาเระซากุระ แล้วพันธุ์อื่นๆให้ได้ชม (วัดคัตสึโอจิอยู่บนพื้นที่สูง อากาศเลย เย็นทําให้ซากุระบานช้ากว่าที่อื่น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ(BANPAKU) สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงาน World Expo ในปี 1970 แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า 40 ปีแล้วก็ตาม แต่สภาพของสวนภายหลังการจัดงานก็ถูกแปลสภาพ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีต้นไม้นานาพันธุ์รวมถึงต้นซากุระที่จะผลัดกันออกดอกตลอดทั้งปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และภายในสวนเราจะพบกับเจ้ามาสคอทของสวนแห่งนี้ก็คือ Monument of the sun ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมสวนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

ชมซากุระบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ เมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิปกครองและออกคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ นับเป็นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ต้องมาเยือนสักครั้ง

อิสระช้อปป้ิง ชินไซบาชิเต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายตั้งอยู่ปะปน ไปกับร้านค้าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่น ๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกยี่ห้อดังทั่วโลกเลยก็ว่าได้นอกจากนี้แล้วยังมี สินค้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจาก ร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมีShopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็ก ๆ มารวมไว้ ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตร มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิชุดกิโมโน แบบดั้งเดิม, อัญมณีเครื่องประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้จุใจ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ต่างๆ มากมาย

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก RISE HOTEL OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

ตลาดคุโรมง (Kuromon Market) ตั้งอยู่ใจกลางโอซาก้า ตลาดปลาโอซาก้าแห่งนี้ที่มีความเป็นมา อย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคเมจิเมื่อ 100 กว่าปีก่อน ถือเป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่ง นอกจากปลาและอาหารทะเลแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพของโอซาก้าและแถบข้างเคียง จึงได้รับ สมญานามว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า” และสัญลักษณ์ที่ทำให้หลาย ๆ คนจดจำที่นี่ได้ คือใต้หลังคาของ ตลาดจะมีสัตว์ทะเล อาทิปลาหมึก ปลา และปูโดยตลาดนี้ประกอบด้วยร้านต่างๆ กว่า 170 ร้าน ทั้งร้านขายอาหารสด อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และของใช้ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ

นำท่านสู่ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (Namba Yasaka shrine) เป็นศาลเจ้าหัวสิงโตยักษ์ด้วยความสูง 17 เมตร ศาลเจ้าแห่งนี้มีช่ือเสียงในฐานะจุดรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้มีความเฟื่องฟู จนถึงขีดสุด แต่ภายหลังจากการเกิดไฟไหม้ในช่วงสงครามจึงลดระดับความสำคัญลง แต่ก็มีการบูรณะ เปิดใหม่อีกครั้งในภายหลัง โดยที่หัวสิงโตขนาดใหญ่ที่นับเป็นลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เช่นเดียวกันกับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่หลังได้รับความเสียหายเนื่องจากสงคราม ซึ่งมีความเช่ือว่าปากของสิงโตนั้นจะช่วยกลืนกินสิ่งที่ไม่ดีปัดเป่าความชั่วร้ายให้หายไปและ นำพาโชคลาภเข้ามา คนส่วนใหญ่ที่มาสักการะมักขอพรเรื่องการเรียนหรือด้านการงานให้เกิด ความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านช้อปป้ิง อิออน มอลล์(Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจาก คนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่

สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

นำทุกท่านทำการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

17.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6756,900 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6756,900 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6756,900 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 6756,900 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 6756,900 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 6756,900 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันท้ังคณะ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
- ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุอาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่า ที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระ ส่วนต่างเพิ่ม

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจใน บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก

1. การทําการจอง และ การชําระค่าบริการ

1.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายัง บริษัทฯ

กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สํารองที่นั่ง เมื่อมีการชําระมัดจํา เท่านั้น

1.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชําระตามที่กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลําดับถัดไป

1.3 เมื่อชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้ง ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง ท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทําในวันเวลาทําการของ ทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ ตัวแทนจําหน่าย ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่าง หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทํา เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 ดังนี้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนําเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ต่างประเทศ เป็นต้น”

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนําเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกําหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย ที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนําเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจําที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองที่พัก และ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ เป็นต้น **

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด จ๋า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชําระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษัท ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ***

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สําคัญ !! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. จํานวนผู้เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและ เลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

9. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา ได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทั้งโปรแกรม อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
56,900 บาท
รหัส 006-6618 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA IN FULL
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=3300

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/006-6618.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา