ทัวร์เกาะทะลุ Wow.. ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์

จำนวนการเข้าขม 118 ครั้ง
ทัวร์เกาะทะลุ Wow.. ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-9305
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้

ไฮไลท์

 • พักรีสอร์ท 4 ดาว “ติดหาดส่วนตัว”
 • ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ เกาะสังข์ พร้อมบริการถ่ายภาพใต้น้ำ
 • บริการอาหารเลิศรส..พร้อมเมนูซีฟู้ดปิ้งย่าง
 • สักการะ เจดีย์ภักดีประกาศ เจดีย์ 9 ยอด
 • Check In @ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ หว้ากอ
 • สักการะ หลวงปู่ทอง วัดนาหูกวาง
 • เที่ยวชม วัดโบสถ์เหรียญบาท
 • ช้อปปิ้งของฝากแหลมงอบ และจันทบูรณ์

แผนการเดินทาง

06.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ เจ้าหน้าที่... คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน พร้อมบริการอาหารกล่อง (1) และเครื่องดื่มเย็น ๆ

07.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง ระหว่างทางแวะพักตามปั๊มต่าง ๆ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเฉียวโอชาริมทะเล (2)

13.00 น.  นำคณะเดินทางท่องเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่มีทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อย อีกทั้งยังมีอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่และสวยงามมาก

15.00 น.  นำทุกท่านเดินทางสู่ เขาธงชัย เพื่อสักการะ พระพุทธกิตติสิริชัย มหาเจดีย์ภักดีประกาศ 9 ยอด และ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพบ้านกรูดที่งดงามเป็นที่ระลึก

16.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจเข้าห้องพักผ่อน ทำภารกิจส่วนตัว หรือว่ายน้ำในสระ (มีสระว่ายน้ำ 4 สระ)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบ้านเขียวซีฟู๊ด (3) พร้อมเมนูซีฟู้ดทะเลเผาหลังรับประทานอาหารเสร็จ นำคณะเดินทางกลับที่พัก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

09.30 น. นำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบ้านคลองลึก ก่อนนำทุกท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะสังข์ สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำ เพื่อดำน้ำชมปะการังหลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ทะเลหลากหลายชนิด  พร้อมชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันแปลกตา

12.00 น. รับประทานอาหารกล่องบนเรือ (5)

13.00 น. นำคณะเดินทางดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะทะลุ อีกจุดที่มีปะการังสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลาการ์ตูน พร้อมพิสูจน์ที่มาของเกาะทะลุ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก..

16.00 น. คณะเดินทางกลับถึงที่พัก อิสระพักผ่อน เล่นน้ำ ปั่นจักรยานตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7) หลังรับประทานอาหารพักผ่อนอิสระ หรือเล่นน้ำชายหาด

10.00 น. อำลาที่พักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท ก่อนนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดอ่างสุวรรณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหนองหอย อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดา ๆ ทั่วไป แต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย เพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวป้ามา (8)

13.00 น. นำคณะเดินทางสักการะ หลวงปู่ทอง วัดนาหูกวาง วัดที่ชาวทับสะแกนับถือและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ให้ท่านขอพรเทพทันใจ และนำคณะเดินทางสู่ วัดโบสถ์เหรียญบาท ชมศาลาลอตเตอรี่ที่ประดับด้วยลอตเตอรี่หลายล้านใบ และโบสถ์เหรียญบาทที่ทำด้วยเหรียญบาท จำนวน 3,700,000 บาท

16.00 น. แวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ ร้านชิดชนก หรือ แม่กิมลั้ง เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหม้อแกง ทองหยิบ และขนมนานาชนิด ตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เงื่อนไข

- ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตรฐานตลอดการเดินทาง                       

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ      

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม     

- ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)

- ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์      

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ             

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ

- ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 3,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก 
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
รหัส 024-9305 ทัวร์เกาะทะลุ Wow.. ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย รถตู้
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=327

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-9305.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา