ทัวร์อุดรธานี Wow.. ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค อุดรธานี – บึงกาฬ – นครพนม

จำนวนการเข้าขม 75 ครั้ง
ทัวร์อุดรธานี Wow.. ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค อุดรธานี – บึงกาฬ – นครพนม - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-9303
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 •   ตื่นเต้นเร้าใจ..กับ ถ้ำนาคา “งูยักษ์ที่กลายเป็นหิน”
 •   สักการะศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง
 •   ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์..จุดชมวิวหินสามวาฬ
 •   พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ พ่อปู่ศรีสุทโธ่ @ คำชะโนด
 •   สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช @ นครพนม
 •   Check In @ สถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน
 •   สักการะ พระธาตุพนม และ พระธาตุเรณู
 •   พักโรงแรมสุดฮิป @ บึงกาฬ 1 คืน และนครพนม 1 คืน

แผนการเดินทาง

05.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

07.00 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี  โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2 (07.00-08.05) สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 088 (05.55-07.00) สนามบินดอนเมือง

08.05 น.  นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารเช้า (1) (SET BOX) บนรถ มัคคุเทศก์แนะนำเกี่ยวกับสาระความรู้ในการ  ท่องเที่ยว พร้อมนำท่านเดินทางไปยัง เกาะ   คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ     ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย หลังจากนั้นพาทุกท่านขึ้น จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม

จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ ประตูภูสิงห์ จุดชมวิวสร้างร้อยบ่อ

(ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ) นำท่านเดินทางไปชม เรือโบราณ ที่วัดโพธาราม เป็น    วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดบึงกาฬและชาวจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงในสปป.ลาว ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงแถบนี้  เมื่อเข้ามายังตัววัดจะพบกับอุโบสถเมื่อมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นหลวงพ่อพระใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านในตัวอุโบสถเดิมเป็นพระพุทธรูปทองสำริดที่มีความงดงาม แต่ต่อมามีการพอกปูนฉาบไว้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการอำพรางจากเหตุการณ์ สงคราม

โดยพระพุทธรูปที่เห็นในปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ที่เดิมนับตั้งแต่ค้นพบ ไม่ทำการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (3)

พักที่...โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4* (บึงกาฬ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) 

08.00 น.  นำท่านมาเปิดตำนาน ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาป แห่งบึงโขงหลง  ตามตำนานเชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวัง

ระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผู้ครองนครเรื่องราวคือพระอือลือถูกพระยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์ จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้ จึงจะล้างคำสาปของพระยานาคราชได้  ซึ่งชาวบ้านมักจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ออกไปหาปลาในบึงและเรื่องหน้าที่การงานเพื่อให้สมปรารถนา และนำท่านสู่ เกาะดอนโพธิ์ สักการะองค์ปู่อือลือที่ท่านให้ความเคารพเลื่องใสศรัทธา  จากนั้นนำท่านขึ้นชมความมหัศจรรย์ชวนพิศวงของ ถ้ำนาคา การขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น ใช้        เวลาเดินราว 1-1.30 ชั่วโมง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เซตปิกนิก (5)

บ่าย อิสระให้ท่านเที่ยวชม “ถ้ำนาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีลักษณะของ หิน  และผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ด้วยเหตุนี้จึงมีตำนานเรื่องเล่าเชื่อมโยง กับความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน โดย “อือลือราชา”หรือ “ปู่อือลือ” เทพบนสรวงสวรรค์ ที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคปกครองเมืองบาดาล (เชื่อกันว่าคือบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ) ที่มีทั้งพญานาคและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกัน ได้สาปบริวารพญานาคของตนให้กลายเป็นหินที่ถ้ำแห่งนี้เนื่องจากทำผิดจารีตเพราะไปมีสัมพันธ์สวาทกับมนุษย์ ซึ่งก็คือถ้ำนาคา หรือ ถ้ำพญานาค ที่ อช.ภูลังกาแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับลงมาและนำคณะเดินทางต่อสู่จังหวัดนครพนม

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ที่พัก..

พักที่...โรงแรม แม่โขงเฮอริเทจ หรือระดับเทียบเท่า 4.5* (นครพนม)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

08.00 น. นำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช ประดิษฐานอยู่ที่ บนลานศรีสัตตนาคราช เป็นลานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม บรรยากาศดี ได้ชมวิวสวยๆ และวิถีชีวิตริมฝั่งโขงอีกด้วยสำหรับองค์พญานาคนั้น สร้างด้วยทองเหลือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ซึ่งมีน้ำหนักรวมถึง 9,000 กิโลกรัม อีกทั้งยังเป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร สง่างาม และ        ประดิษฐานบนแท่น  ฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงรวมฐาน 15 เมตร  ทีเดียว โดยองค์พญานาคยังสามารถพ่นน้ำได้อีกด้วย  มีความเชื่อที่ว่า หากเรา  ได้มาขอพร หรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช จะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่มาบูชา และขอพรองค์พญานาค จึงเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดนครพนม ที่ต้องไม่พลาดแวะมากราบไหว้ขอพร องค์พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อมาถึงนครพนม

นำท่านชมสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (8)

บ่าย  นำท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ ภายในบรรจุพระอุรังธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพนมนั้นไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม และภาคอีสานเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพของ  ชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการองค์พระธาตุพนมครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง

นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ พระธาตุเรณู ประดิษฐาน ณ วัดธาตุเรณู อ.เรณู ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปเงิน  พระพุทธรูปทองคำ ของมีค่ามากมาย และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ของนครพนม เชื่อว่าผู้ใดได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางมู่งสู่สนามบินนครพนม ระหว่างทางแวะซื้อของฝากทางบ้าน ณ ร้านของฝาก ก่อนเดินทางต่อสู่สนามบิน

16.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 615

17.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินไทยสมายด์ /นกแอร์ และขากลับ แอร์เอเชีย 15 ก.ก.
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าที่พัก โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4* (ห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าที่พัก โรงแรม แม่โขง เฮอริเทจ หรือระดับเทียบเท่า 4.5* (ห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 8.  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจาก รายการ ฯลฯ
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป
 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก 
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
รหัส 024-9303 ทัวร์อุดรธานี Wow.. ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค อุดรธานี – บึงกาฬ – นครพนม
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=325

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-9303.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา