ทัวร์ลาว WOW สบายดีลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

จำนวนการเข้าขม 45 ครั้ง
ทัวร์ลาว WOW สบายดีลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-9302
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
รถไฟ

ไฮไลท์

 • เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – สวนประตูชัย – นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง – ตลาดมืด
 • ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – วัดใหม่สุวรรณภูมา – พระราชวังเก่า น้ำตกตาดกวงสี – นั่งรถไฟความเร็วสูง – วังเวียง
 • วังเวียง – ขึ้นบอลลูนชมวิว (ไม่รวมในทัวร์) – ขับรถ ATV – บลูลากูน – ถ้ำปูคำ – Blue bridge – ถ้ำนางฟ้า – ล่องห่วงยางลอดถ้ำนอน – ถนนโรตี
 • วังเวียง – ขึ้นทางด่วน – เวียงจันทน์ – ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงิน – ดิวตี้ฟรีลาว

แผนการเดินทาง

06.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 2 เคาน์เตอร์ B สายการบิน Thai Smile เจ้าหน้าที่ SodA management คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

07.00 น.   เหินฟ้าสู่ จ.อุดรธานี โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 002 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) / หรือสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 300 เวลา 06.00 – 07.05 น.

08.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ 1 จ.หนองคาย และมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง  ถ่ายภาพเก็บความประทับใจไปกับพระธาตุสีทองอร่ามงามตาอันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติและศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของลาว มีระเบียงสูงใหญ่โอบล้อมองค์พระธาตุลักษณะคล้ายป้อมปราการ และชม อนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งตั้งอยู่บนฐานสูง พระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบคอยทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวง  และนำท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิวส์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) **เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ**

บ่าย  นำท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิวส์  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ “หลวงพระบาง ขบวนที่ C84”

15.00 น.   นำท่านสัมผัสความเร็วของรถไฟความเร็วสูงเมืองลาว  ขบวนที่ C84 มุ่งตรงจาก เวียงจันทน์ สู่เมือง หลวงพระบาง โดยเป็นระบบรางขนาด 1.435 เมตร มี 8 สถานีหลักวิ่งผ่านอุโมงค์ 18 แห่งและสะพาน 74 แห่งใช้เงินลงทุนประมาณ 6,800 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 238,000 ล้านบาท) สามารถเชื่อมต่อระบบรถไฟจีน รถไฟนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดถึง 220กม./ชม. กันเลยทีเดียว ระหว่างเดินทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามในเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) ซึ่งถ้าท่านเดินทางโดยรถจะใช้เวลาเดินทางกว่า 10 ชั่วโมง

17.00 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)

พาท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดิน ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30 น.  ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม

พาท่านเข้าชม วัดใหม่สุวรรณภูมา เป็น 1 ในสำคัญของเมืองหลวงพระบางและเยี่ยมชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอที่ประดิษฐานองค์พระบางพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. และยังประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง  ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

เดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงสี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางสี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)สมควรกับเวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปวังเวียง

18.20 น. นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C83

19.20 น. เดินทางถึงเมืองวังเวียง ซึ่งเป้นเมืองที่ได้รับสมญา “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

05.00 น.   ให้ท่านได้เลือกซื้อแพคเกจ ขึ้นบอลลูนชม ท่านสามารถชมวิวเมืองวังเวียงได้แบบ360 องศา(ไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)         

นำท่านเข้าชม บลูลากูน (Blue Lagoon) พร้อมความสนุกสุดมันส์ไปกับการขับ รถบั๊คกี้ ATV ชม

ทิวทัศน์ธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เมื่อเดินทางถึงบลูลากูนให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำที่ไหลรินลงมาจากเทือกเขาหินปูนสีเขียวมรกต  จากนั้นพ่าท่านขึ้น ไหว้องค์พระนอนภายในถ้ำปูคำ ระยะทางเพียง 250 เมตรเท่านั้น และเดินเที่ยวชมความมหัศจรรย์ส่วนต่างๆ ภายในถ้ำที่มาแล้วต้องไม่พลาด อาทิ Devil Stone , Pamukkale , Blade Stone , Water drop wall เป็นต้น

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)

เดินทางถึงสถานีวังเวียง และพาท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำที่ประดับไฟหลากสีสร้างบรรยากาศน่าหลงใหลให้กับผู้มาเยือน และพักถ่ายรูปที่จุดชมวิวสะพาน Blue bridge และสนุกกับกิจกรรม ล่องห่วงยางลอดถ้ำนอน

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (9)

ให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองเล็กๆ ชิมขนมโรตีหลากรสให้ได้อร่อยกัน แผ่นเดียวไม่เคยพอ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (10)

จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เวียงจันทน์ โดยผ่าน ทางด่วนสายแรกของประเทศลาว ระหว่างเดินทางให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของเมืองสุดสายหมอกที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว อย่างวังเวียงเป็นการอำลาก่อนเดินทางกลับ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเดิมทีก่อนที่จะมีทางด่วนสายนี้หากท่านต้องการจะเดินทางไปยังเวียงจันทน์จะใช้เวลาเดินทางโดยรถถึง 4 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (11)

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายที่ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงิน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง ที่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีลาว

17.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานีระหว่างทางหากมีเวลาแวะซื้อของฝาก ณ วีทีแหนมเนือง

19.45 น.  เหินฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 009 หรือ นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 311 เวลา 20.35 น. – 21.35 น.

20.45 น.  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสมายล์ / สายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่าที่พัก ที่ระบุในรายการ 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่ารถไฟความเร็วสูง
 • ค่ารถตู้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 11 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 800 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และ

หมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์

 • การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 • เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 • เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก 
 • ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
รหัส 024-9302 ทัวร์ลาว WOW สบายดีลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย รถไฟ
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=324

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-9302.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา