ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YUNISHIGAWA KAMAKURA

จำนวนการเข้าขม 86 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YUNISHIGAWA KAMAKURA  - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
089-6523
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - ก.พ.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • บุฟเฟ่ต์สวนสตอเบอร์รี่ JAL Agriport-เมืองนิกโก้-ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ-ผ่านชมสะพานชินเคียว
  • สะพานคินุทาเทะวะ โอซุริ-เทศกาลคามาคุระแห่งน้ำพุร้อนยูนิชิกาวะ - กรุงโตเกียว
  • วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  • เมืองยามานาชิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ลาสกี ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท-โออิชิ พาร์ค
  • เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เทศกาลคาวาสึ ซากุระ-เมืองนาริตะ

แผนการเดินทาง

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 6.05 ชั่วโมง

08.00 น.คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศ ไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า เมืองแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ JAL Agriport จ.ชิบะ ถ้าพูดถึงจังหวัด ที่ขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ และมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนกันจํานวนมากในแต่ละปีนั้น หลายคนคงนึกถึง จ.ชิบะ จังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตคันโต บนเกาะฮอนชู ซึ่งติดกับโตเกียวทางทิศ ตะวันออก ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์ที่ได้รับ ความนิยมเป็นพิเศษ คือ ให้ท่านเข้าชมฟาร์มสตอเบอร์รี่ และเก็บสตอเบอร์รี่ที่มีมากกว่า 20 สายพันธุ์ ทานกันได้ไม่อั้น

  จากนั้นนําท่านสู่ เมืองนิกโก้ (Nikko) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัด โทชิงิ ภูมิภาคคันโต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในท้องถิ่นและ ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความงดงามทางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกจากการบันทึกขององค์กรยูเนสโก และยังโด่งดังเรื่องเป็นแหล่งน้ําพุร้อนออนเซ็นระดับพรีเมียมของญี่ปุ่น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นนําท่านเข้าชม ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ (Nikko Toshogu Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองนิกโก้ จังหวัดโทชิงิ เป็นศาลเจ้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสําคัญของเมืองนิกโก้ที่มีอายุกว่า 260 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าที่นอกจากจะได้รับการกําหนดให้เป็นสมบัติของชาติแล้ว ยังโด่งดังด้วยประตูโยเมมง (Yomeimon) ประตูที่ได้รับการตกแต่งเอาไว้อย่างหรูหรา และ เรียกได้ว่าไม่ว่าใครที่มาเมืองนี้แล้วถ้าไม่มาศาลเจ้าโทโชกุ เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นก็เปรียบเสมือนมาไม่ถึงเลยทีเดียวแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่พํานักอาศัยที่สุดท้ายของ “โชกุนโทคุกาวะ อิเอยาสุ (Tokugawa leyasu) ทําให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก้อันมีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ ในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจ้า แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับฝังศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคาร และขยายศาลเจ้าเพิ่มเติม จนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันนั่นเอง ภายในศาลเจ้าแห่งนี้นั้น มีการออกแบบ และ ประดับตกแต่งตัวอาคารต่างๆ อย่างประณีตงดงาม ส่วนมากจะเน้นไปที่การตกแต่งด้วยไม้ สลักเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณที่สร้างอยู่บนเขา ซึ่งเคยเป็นป่าทึบ มองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด การใช้ไม้สลักตกแต่งจึงหาได้ง่าย แต่อย่าคิดว่าศาลเจ้าในป่าในเขาจะมีแค่อะไรเรียบๆ ง่ายๆ ยังมีการนําเอาทองมาประดับตกแต่งให้ดูงดงามมากยิ่งขึ้นไปอีก เพียงแต่จะไม่เน้นไปที่ความหรูหราอู้ฟู่ จะมุ่งเน้นไปที่สถาปัตยกรรมที่คงความดังเดิมไว้มากกว่า ซึ่งอาคาร ในศาลเจ้ามีทั้งหมดกว่า 55 หลัง อีกหนึ่งในจุดที่เป็นไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากของที่นี่ ก็คือ รูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก หากมาแล้วต้องมาดู ไม่งั้นจะพลาดของเด็ดเลยทีเดียว

หลังจากนั้น นําท่านผ่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) สะพานไม้โบราณสีแดงที่ถูกกําหนดให้ เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1999 หรือที่หลายๆ คนจะรู้จักกันในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธิ์” ตั้งอยู่ บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้านิกโก้ สะพานชินเคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของ สะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นมาจากไม้และทาเคลือบด้วยยางไม้สีแดง มีเสา หินเป็นตัวรับน้ําหนักอยู่ทั้งสองฝั่ง ตั้งอยู่เหนือแม่น้ําไดยะกาว่า ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้น ป่าไม้ที่ เป็นฉากหลังนั้น จากที่เป็นสีเขียว ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม สีแดง และสีเหลือง ตัดกับสีสะพานที่สี แดงเด่นกับสีน้ําเขียวเข้มด้านล่าง สวยงามราวกับภาพวาดเลยทีเดียว จากนั้นนําท่านสู่ สะพานคินทาเทะวะ โอซูริ (Kinutateiwa Otsuri Bridge) ตามชื่อของสะพาน จะหมายถึง ลักษณะคล้ายโล่ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “สะพานแต่งงาน” ซึ่งเชื่อมระหว่างทั้งสองฝั่งคือ ทั้ง “ทาเทอิวะ” ที่เป็นลูกผู้ชาย ซึ่งตั้งขึ้นตรงข้ามสะพาน และแม่น้ําคนกาวะ เปรียบเสมือนผู้หญิง ที่ไหลผ่านไปมา เป็นสะพานที่คนเดินที่มีความยาว 140 เมตรซึ่งเชื่อมต่อรีสอร์ทน้ําพุร้อนดิน กาวะกับสถานที่แห่งความสวยงามของทิวทัศน์” ทาเทอิวะ” ปลายสะพายอีกด้านมีรูปปั้นยักษ์ ซึ่งด้านล่างจะเห็นคนวางเงินเหรียญเอาไว้มากมาย จากด้านล่างสะพาน มีความสูงประมาณ 40 เมตร เราสามารถมองเห็นแม่น้ําคินุกาวะ และเพลิดเพลินไปกับวิวภูเขาของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งบริเวณจุดชมวิว

  จากนั้นนําท่านเข้าชม เทศกาลคามาคุระแห่งน้ําพุร้อนยูนิชิกาวะ (Yunishikawa Onsen Kamakura Festival 2024) (**ช่วงเวลาโดยประมาณที่อยู่ในงาน 16.30 PM.-18.00 PM.)
เป็นประเพณีฤดูหนาวของน้ําพุร้อนยุนิชิกาวะ ที่มีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในเมืองบ่อน้ําพุร้อน จะมี เหล่าตุ๊กตาหิมะที่ถูกทําขึ้นจากไอเดีย และฝีมือตั้งแต่ของเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุมาทําการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยในระหว่างวันสามารถเพลิดเพลินไปกับรถเลื่อนหิมะ บาร์บีคิว ของ คามาคุระ ส่วนในตอนกลางคืน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะมีการจุดเทียนมินิคามากุระเรียง รายตามพื้นที่ริมแม่น้ําซาวากุจิ ซึ่งแสงไฟที่สว่างทั่ววิวทิวทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะนั้น ทําให้เกิด การแพร่ขยายของภาพทิวทัศน์ราวกับอยู่ในความฝันเลยทีเดียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ บรรยากาศกระท่อมหิมะในหลากหลายกิจกรรมตามอัธยาศัย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก HOTEL ROUTE-INN UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

 

 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว มหานครที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย และของโลก ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม ศูนย์รวมเศรษฐกิจ เทคโนโลยีทางด้านต่างๆ และสถานที่สําคัญทางศาสนาต่างๆ มากมายในมหานครแห่งนี้อย่างลงตัว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) เป็นวัดที่ขึ้นชื่อ ว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ่ง ในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise) ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายโดยนักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมแดงอันใหญ่ๆ ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สําคัญ มากๆ ของวัดแห่งนี้ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของญี่ปุ่น เลือกกินขนมสุดอร่อยตามอัธยาศัย

  จากนั้นนําท่านแวะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) ริมแม่น้ําสุมิดะ (Sumida River) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ําสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอ กวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโตรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนว หน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) ซึ่งริมแม่น้ําสุมิดะนั้น ท่านสามารถเก็บภาพความ ประทับใจกับความสวยงามของวิวเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า ที่มีหอคอยสูงตระหง่านตาม อัธยาศัย

   จากนั้นนําท่านสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ Cat 3D ย่านช้อปปิ้งซึ่ง เต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทั้งยังให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจ ของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมว ยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัด ระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่น ต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะ เป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะ เป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
 
  จากนั้นนําท่านสู่จังหวัดยามานาชิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟ ฟูจิ ทั้งทะเลสาบยามานากาโกะ, ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, ทะเลสาบไซโกะ, ทะเลสาบโชจิโกะ และทะเลสาบโมโตซู จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) โอชิ โนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ํา 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคา วากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ําทั้ง 8 นี้เป็นน้ําจา นี้เป็นน้ําจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําให้น้ําใสสะอาด เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อที่ขายทั้งผัก
ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ ถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู)
ที่พักYUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  จากนั้นนําท่านสู่ ลานสกี Fujiten Snow Resort เป็นสกีทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็น ทําเลที่สวยงามมากๆ แห่งหนึ่งในละแวกภูเขาไฟฟูจิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง และทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง มีความลาดชันปานกลาง หิมะหนา ละเอียดอ่อน และเป็น สถานที่เหมาะกับการเล่นสกีที่ดีมาก อีกทั้งยังดึงดูดนักเล่นสกีจํานวนมากมาที่นี่ทุกปี อิสระให้ ท่านได้ทํากิจกรรมสนุกๆ กับหิมะ ทั้งลานสโนว์บอร์ด และลานสกีที่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว หรือกิจกรรมอย่างอื่นที่น่าสนใจ (**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ การเล่นหิมะ)

  
จากนั้นนําท่านสู่ สวนโออิชิ (Oishi Park) สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิ โกะ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ เป็นสวนดอกไม้ที่มีความสวยงาม โดยมีภูเขา ไฟฟูจิเป็นฉากหลัง สามารถถ่ายภาพดอกไม้หลากสีสันโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นพื้นหลัง ให้ท่าน เดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจไปตามถนนดอกไม้ เพื่อชมภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม เราจะ รู้สึกผ่อนคลายจนลืมเวลาไปได้เลย ด้านในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ที่ สามารถซื้อของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นมากมายอีกด้วย (**การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศเป็นสําคัญ) จากนั้นนําท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบ ญี่ปุ่น (Shikido) ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบ ญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์การชง และขั้นตอนการดื่ม อีกทั้งยังเป็ ยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้มองเห็นทั้งวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ คาวาส (Kawazu) เมืองอิซุ (Izu) จังหวัดชิซุโอกะ ให้ท่านไปชม ซากุระกว่า 8,000 ต้น ที่ส่วนใหญ่จะขึ้นเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคาวาส "คาวาส ซากุระ (Kawazu Sakura)" ดอกซากุระจะออกดอกอวดโฉมเร็วกว่าซากุระที่ไหนๆ ในเกาะฮอนชู ท่านจะได้เห็นซากุระสีชมพูเข้ม-อ่อนเรียงตัวยาวตลอดริมน้ํากว่า 40 กม. อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ เมืองนาริตะ
เพื่อนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

09.15 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ วบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 6.45 ชั่วโมง

14.35 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ....

 

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
28 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 6739,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ม.ค. 67 - 03 ก.พ. 6739,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 6739,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 6739,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 6743,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 6743,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 6743,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 6739,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 6739,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 6743,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

- โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจําตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน ห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

- หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน

- ค่าภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

**กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน ลูกค้า และบริษัทฯ เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

**ท่านใดมีเที่ยวบินภายในประเทศ ให้ท่านสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ เท่านั้น**

** เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้จําหน่ายโปรแกรมทัวร์ที่เริ่มเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่นับรวมการเดินทาง จากสนามบินอื่น ๆ และให้แจ้งต่อพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทุกครั้ง เนื่องจาก ต้องได้รับการยืนยันเที่ยวบินหลัก และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของ ประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขั้นต่ำ30 ท่าน หากต่ำกว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ งดออกเดินทาง และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขการจอง และการชําระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา)

- มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทําการจองน้อยกว่าวัน เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวนทันทีในวันจองเท่านั้น

- ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)

- หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

- หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

- เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

- หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ

1.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง

- ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัด จําบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจําค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ)

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน ชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

1.2 เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน เงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่ สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้

 

2.เงื่อนไขการจอง และการชําระเงิน (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซื้อเท่านั้น)

- มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณีลูกค้าทําการจองน้อยกว่าวัน เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวนทันทีในวันจองเท่านั้น)

- ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทาง 35 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)

- หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

- หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

- เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ ทั้งหมดนี้แล้ว

2.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจํานวน

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจํา บัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจําค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

2.2 เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight

  กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด แล และที่นั่งกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก กรณี ทั้งมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามรถใช้ เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้

3. เงื่อนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอันไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะนํา เหตุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่จะขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะสิ้นสุดลง

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มันใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

   ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับได้ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง บัตรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้


ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก

 - เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

- กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

- สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ ปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

- สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18นิ้ว)

- กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน  น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

- ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี หมายเหตุ..... (สําคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง)

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสําคัญ

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า ทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่ ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนั้นให้

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร เครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง ท่านลูกค้าและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ โจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม

และไม่สามารถรับประกันได้

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าให้ได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลา ในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ ... ของการเดินทาง 15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มี อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน วันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

***ขอบขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเรื่องการท่องเที่ยว และบริการ***

 

 

 

 

 

 

 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
39,319 บาท
36,919 บาท
รหัส 089-6523 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YUNISHIGAWA KAMAKURA
ราคาเริ่มต้น 36,919 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - ก.พ.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=3150

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/089-6523.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา