ทัวร์น่าน Wow กระซิบรักเสมอดาว น่านไง

จำนวนการเข้าขม 359 ครั้ง
ทัวร์น่าน Wow กระซิบรักเสมอดาว น่านไง - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-7004
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - ก.พ.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)

ไฮไลท์

PREMIUM...แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล เที่ยวครบจบทุกไฮไลท์
19 จุด Check In เมืองน่าน เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์
พัก..น่านตรึงใจ บูทีค รีสอร์ท สุดคลาสสิค
วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ดอยเสมอดาว - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - วัดหนองบัว - ถนนคนเดิน
ดอยสกาด - วัดภูเก็ต - กาแฟไทลื้อ - วัดก๋ง - ศูนย์โอท็อป

แผนการเดินทาง

05.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น 3 เคาเตอร์ สายการบินนกแอร์ หรือแอร์เอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

...........        เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ หรือ สายการบินแอร์เอเซีย

09.55 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ จากนั้นนำคณะเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางบริการการท่านด้วย อาหารกล่อง(1)พร้อมน้ำดื่ม  นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการวัดพระธาตุเขาน้อยองค์    พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนาภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน ทำให้วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ   และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน      บริเวณลานชมทิวทัศน์ยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง9เมตรบนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง (2)

บ่าย นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ  ซึ่งองค์พระธาตุแช่แห้งนั้น ตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐลาดขึ้นไปยังยอดองค์พระเจดีย์  ถือเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย  ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง  องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง

บ่าย นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ “วัดภูมินทร์” หรือที่ทุกคนรู้จัก ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งในปัจจุบันที่นี่มีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่า  และประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน โดยเฉพาะ งาช้างดำ ก่อน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก...น่านตรึงใจ บูทีค รีสอร์ท ต้อนรับท่านด้วย Welcome drink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ในบรรยากาศสบาย ๆ

05.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นหนึ่งในดอยที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุด เพราะเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็น วิวหัวสิงห์ ตั้งตระหง่าน และจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทะเลหมอกทั้ง 2 จุดจะลอยเหนือแม่น้ำน่าน..งดงามมาก

08.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4)  

09.00 นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่านตาม เส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทาแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน

ก่อนเดินทางสู่ต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ที่นี่ อาทิเช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็นต้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

บ่าย นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา    มีลำธารไหลผ่าน    และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี  รวมทั้งสายหมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน  ก่อนนำท่านนำท่านเดินทางสู่   ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ  รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน

สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึงหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออันสงบร่มเย็น วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัว เป็นวัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัว คือ จิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม(6) หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหารและสินค้าพื้นเมืองมากมาย

ก่อนเดินทางสู่ ที่พัก น่านตรึงใจ บูทีค รีสอร์ท

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (7)  

08.30 น.  นำคณะเดินทางสู่ “ดอยสกาด” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดฟินเวอร์กับจุด Check-In สุดฮิตในสกาด อาทิเช่น สกาดคอฟฟี่ และบ้านจักษ์กะพัฒน์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวต้นตาล (8)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

ก่อนนำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทย ๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี

16.00 น.  นำท่านออกเดินทาง  สู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน มีสินค้าทั้งของกิน ของใช้กว่า 1,000 รายการ

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน สระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากบ้า

…………..      เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ หรือ แอร์เอเชีย

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
09 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6614,500 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6613,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 6612,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6612,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6611,900 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6611,900 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6613,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6613,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6614,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6714,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6714,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 67 - 03 ม.ค. 6712,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 6711,900 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.พ. 67 - 04 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6710,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยนกแอร์ หรือ แอร์เอเซีย พร้อมน้ำหนัก 15 ก.ก.
  • ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าที่พัก น่านตรึงใจ จำนวน 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
  • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์

การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ

เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 30 วัน

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก 

ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน  ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆใน กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท

เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
รหัส 024-7004 ทัวร์น่าน Wow กระซิบรักเสมอดาว น่านไง
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - ก.พ.67
เดินทางโดย Nok Air (DD)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=2605

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-7004.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา