ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน

จำนวนการเข้าขม 388 ครั้ง
ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-7001
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - ก.พ.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)

ไฮไลท์

Wow ปาย
PREMIUM...แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล เที่ยวครบจบทุกไฮไลท์
สะพานซูตองเป้ - กระเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - ถ้ำน้ำลอด - จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - หมู่บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
ชมทะเลหมอกหยุนไหล - วัดน้ำฮู - สะพานปาย - ร้านกาแฟ Coffee in Love - I LOVE FLOWER FARM - วัดพระธาตุดอยคำ - ของฝากกาดพะยอม

แผนการเดินทาง

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์  สายการบินนกแอร์ / แอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

08.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศตามเส้นทางปาย - แม่มาลัย - แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอิริยาบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) อ.ปาย

บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่าอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา

16.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “ห้วยเสือเฒ่า” เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา และมีลำห้วยไหลผ่าน

18.00 น.  นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพระธาตุของพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3) จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ ที่เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะชาติพันธุ์ และเดินเล่น ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่าน Check in เข้าที่พัก ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า

04.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี...สวยงาม อิสระบันทึกภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย บริการอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหารชาสา รักไทย ให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ลีไวน์รักษ์ไทย

หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านจาโบ่ ทิวทัศน์สุดอลังการที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ จนได้รับการกล่าวขานว่า “ก๋วยเตี๋ยวหลักร้อย วิวหลักล้าน”

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา (5)

บ่าย เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม อาทิ ถ้ำเสาหินหลวง ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่ ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย

ระหว่างการเดินทางแวะ จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ทิวเขาสลับซับซ้อน และเลือกหาสินค้าพื้นบ้านราคาถูกจากชาวบ้าน ทั้งถั่วลายเสือ อโวคาโด้ เสื้อผ้าชาวดอย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (6) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

05.45 น.  โปรแกรมตื่น  เช้า เพื่อนั่งรถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ  จุดชมวิวหยุนไหล หลังชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก

08.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)

09.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์ แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร จากนั้นแวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (8)

บ่าย   นำท่านชมและถ่ายรูปกับ สวนดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM อำเภอแม่ริม ที่ขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้  โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ดอกไม้ต่างๆจะแข่งกันบานสะพรั่งเต็มทุ่งขนาดใหญ่ จนเป็นที่ดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศต้องเตรียมชุด เตรียมพร๊อพร้อมกับท่าโพสเริ่ดๆ แล้วไปแชะรูปกับสวนดอกไม้สวยๆกันเป็นจำนวนมาก

16.00 น.    นำคณะเดินทางสู่ พระธาตุดอยคำ เพื่อสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และขอพรกับหลวงพ่อทันใจด้วยดอกมะลิธรรมเนียมเฉพาะถิ่นของวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้                

18.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ กาดต้นพยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

20.40 น.   เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยนกแอร์ หรือ แอร์เอเซีย

21.45 น.  คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 6612,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6614,500 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6613,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 6612,900 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6612,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6611,900 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6613,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6613,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6614,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6714,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6714,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 67 - 03 ม.ค. 6712,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 6711,900 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.พ. 67 - 04 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6710,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยนกแอร์ หรือ แอร์เอเซีย พร้อมน้ำหนัก 15 ก.ก.
  • ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
  • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์

การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ

เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 30 วัน

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก 

ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน  ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท

เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
รหัส 024-7001 ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - ก.พ.67
เดินทางโดย Nok Air (DD)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=2601

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-7001.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา