ทัวร์ญี่ปุ่น SHIRAKAWAGO LIGHT UP

จำนวนการเข้าขม 69 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น SHIRAKAWAGO LIGHT UP - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
089-5593
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - ก.พ.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • เมืองนาโกย่า-บุฟเฟ่ต์สวนสตอเบอร์รี่ Ichino Engei-เมืองกิฟุ-ปราสาทกิฟุ+สวนสาธารณะกิฟุ
 • เมืองกุโจฮาจิมัง-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-งานประดับไฟฤดูหนาวชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า
 • วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า
 • หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ-ลานสกีวาชิกาทาเกะ-เมืองนาโกย่า-งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ
 • เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองอาราชิยาม่า
 • ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ+ย่านโดทงโบริ
 • ตลาดปลาคุโรมง-ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก-ช้อปปิ้ง Mitsui Shopping Park LaLaport Sakai

แผนการเดินทาง

20.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

00.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 644 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง

07.30 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตอเบอร์รี่ Ichino Engei อีกกิจกรรมหนึ่งในฤดูหนาวที่จะขาดไม่ได้เลยถ้ามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็คือ การเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานหอม และทานไม่จำกัดแบบบุฟเฟ่ต์ 60 นาที ให้ท่านได้เก็บ และทานสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆ แบบสดๆ จากต้นในสวนแบบปิด ซึ่งที่นี่จะมีลักษณะเป็นโรงเรือนแบบ “Glass House” ช่วงเวลาการเก็บสตรอเบอร์รี่นั้น จะอยู่ในช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี และนอกจากจะสามารถทานที่สวนกันได้แล้ว ท่านยังสามารถซื้อกลับไปทานก็ได้เช่นกัน โดยสตรอเบอร์รี่ในแต่ละโรงเรือนนั้น รสชาติจะต่างกันเล็กน้อย แต่รสชาตินั้นหวานหอม ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านสู่ จังหวัดกิฟุ (Gifu) ตั้งอยู่ในภูมิภาคชูบุ จังหวัดนี้อยู่ระหว่างโตเกียวกับเกียวโต และอยู่ทางตอนเหนือของเมืองนาโกย่า มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และแม่น้ำ ด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์สุดๆ ของกิฟุนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ทุกฤดู นำท่านเข้าชม ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะกิฟุในเมืองกิฟุบนยอดเขาคินคะที่สูง 300 เมตร ด้านหน้าทางเข้าสวนเป็นรูปปั้นของโอดะ โนบุนากะ ขุนพลชื่อดังในยุคนั้น เป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปีมาแล้ว เดิมเรียกว่า Inabayama-jo ปราสาทถูกปกครองโดยขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น คือโอดะ โนบุนากะ Oda Nobunaga ซึ่งได้ทำให้ที่นี่ยิ่งใหญ่และเป็นศูนย์กลางของแถบนี้ เข้าชมปราสาทซึ่งด้านในนั้น มีรูปปั้นของ “โอดะ โนบุนากะ” ซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมตะวันตกมาก อีกทั้งยังเป็นคนแรกที่สร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกในญี่ปุ่น รวมถึงริเริ่มการแต่งกายแบบตะวันตกอีกด้วย ยังมีทั้งพิพิธภัณฑ์, เจดีย์ 3 ชั้น ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์บัลลังก์ของจักรพรรดิสมัยไทโช และร้านขายของที่ระลึก อีกทั้งด้านบนปราสาทนั้น ท่านสามารถมองวิวเมืองลงมาจากปราสาทได้แบบ 360 องศา และใกล้กันนั้น ยังมี สวนกิฟุ (Gifu Park) ถือเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที่สวยมากๆ ของญี่ปุ่น และยังเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองกิฟุ และนักท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujohachiman) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดกิฟุ เป็นเมืองที่ยังหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท มีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และรางน้ำที่สวยงาม เสน่ห์ของเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ด้วยบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตนั้น ทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี้ ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีต อีกทั้งคลองน้ำจืดในเมืองแห่งนี้ยังเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หุงข้าว ซักผ้า ดื่มกิน ทำให้ชาวเมืองต่างให้ความร่วมมือในการรักษาคลองให้สะอาดเป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยมีบ้านทรงแบบ “กัชโชสึคุริ” เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช”  มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะรูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปี ค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลกนั่นเอง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาวชิราคาวาโกะ (Shirakawago Winter Light Up) ของเมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นอีกหนึ่งเทศกาลฤดูหนาวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยปกติแล้วหมู่บ้านชิราคาวาโกะนี้ก็มีชื่อเสียงถึงมนต์เสน่ห์ความมีเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมที่ชวนน่าหลงใหลอยู่แล้ว บวกกับช่วงฤดูหนาวหิมะฟูๆ ปกคลุม ทำให้เพิ่มเสน่ห์ และความสวยงามมากขึ้นไปอีก โดยมีไฮไลท์เป็นช่วงกลางคืน ที่จะมีการประดับประดาแสงไฟให้สวยงามทั่วทั้งหมู่บ้านในวันอาทิตย์ ของเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ซึ่งแต่ละปี แต่ละสัปดาห์จะไม่เหมือนกัน โดยจะเปิดไฟตั้งแต่เวลา 17:30-19:30 น. นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และธารน้ำใสจำนวนมาก นำท่านชม วัดฮิดะโคคุบุนจิ (Hida Kokubunji Temple) เป็นวัดพุทธที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า เจดีย์สามชั้นองค์นี้สร้างขึ้นในปี 1820 ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในยุคเฮอันให้สักการะ ภายในบริเวณวัดมีต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่ที่ว่ากันว่ามีอายุถึง 1,250 ปี ที่ใครมาทาคายาม่าก็ต้องไปชมเลยทีเดียว จากนั้นให้ท่านเดินเล่นต่อ ณ ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งบ้านเรือน ร้านค้า คาเฟ่ และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมี วัด ศาลเจ้า สะพาน และตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พาท่านเดินผ่าน สะพานนาคาบาชิ (Nakabashi Bridge) สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และหมู่บ้านแบบดั้งเดิมอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นให้ท่าน ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (Takayama Jinya) (ด้านนอก) ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ (Hida no Sato) เป็นหมู่บ้านเกษตรกรบนภูเขา ที่นี่มีอาคารเก่าแก่ 30 หลัง และหลังที่มีอายุสูงสุดคือ 500 ปี หมู่บ้านนี้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตเมื่อหลายศตวรรษก่อน นอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีการสาธิตการทำงานฝีมือแบบดั้งเดิมด้วย เป็นบ้านทรง “กัสโชสึคุริ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่แถบนี้ หลังคามุงจากหน้าจั่วสูงของบ้านแบบนี้ ทำให้หิมะที่ตกลงมาอย่างหนักเคลื่อนลงจากหลังคาได้ง่าย บ้านแต่ละหลังมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และได้มีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในอดีตเอาไว้ในบ้านเหล่านี้ด้วย บ้านเรือนเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยวัสดุทางธรรมชาติทั้งหลัง ทำให้สภาพแวดล้อมรอบหมู่บ้านน่าดึงดูดใจยิ่งขึ้น กลิ่นของควันไม้ที่คลุ้งทั่วหมู่บ้าน จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่วิถีชีวิตยังเรียบง่ายนั่นเอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีวาชิกาทาเกะ (Washigatake Ski Area) ลานสกีแห่งนี้นั้น เป็นลานสกีที่อยู่ในเมืองกุโจ ทะคะสึ ในจังหวัดกิฟุ มีทางลาดชันให้เลือกถึง 13 แบบ และหนึ่งในนั้นยังมีสนามที่กว้างถึง 400 เมตรที่เป็นที่จับตามอง และเสน่ห์ของที่นี่ คือการเป็นสนามแบบเปิด และสามารถสไลด์ได้ง่าย ซึ่งทุกคนจะได้ประสบการณ์ในการเล่น ทั้งผู้เล่นมือใหม่ และนักสกี มีสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งไม่เป็นรองใคร ที่นี่มี 4 ลานสกี และ 12 เส้นทาง จากระดับความสูง 1,600 เมตร และสามารถเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศาของเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือที่สวยงาม และทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงาม คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมาเยือนที่แห่งนี้ (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์การเล่นหิมะ) จากนั้นนำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ (Chubu) และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งอุตสาหกรรม และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato) งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระยะเวลายาวนานหลายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม เป็นงานจัดแสดงไฟที่หลายคนตั้งตารอ เพราะในแต่ละปีจะมีธีมการจัดงานแตกต่างกันออกไป ในพื้นที่ของสวนดอกไม้ขนาดใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟกว่าล้านดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค่ำคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ทั้งภูเขาไฟฟูจิ ต้นคริสต์มาส แม่น้ำ ทุ่งหญ้า รวมถึงยังมีการประดับไฟบนน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันเพลินๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูหนาวอย่างตื่นตาตื่นใจ

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน **พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงทำให้เมืองเกียวโตแห่งนี้ มีสถานที่สำคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมากมาย นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu-dera) หรือ “วัดน้ำใส” เป็นวัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโต ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเสาไม้จำนวนร้อยกว่าต้น สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นโบราณนั่นเอง จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงามพร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการค้าที่ถือว่าฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนี้จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆ และร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทำให้ย่านนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

จากนั้นนำท่านสู่ “ป่าไผ่อาราชิยาม่า” โดยที่ตลอดเส้นทางทั้งสองข้างนั้น ถูกขนาบด้วยป่าไผ่ ให้ความร่มรื่นเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่อยู่หลังวัดเทนริวจิ รวมทั้งแม่น้ำโฮซูกาวะ ให้ทุกท่านสามารถเก็บภาพที่ริมแม่น้ำบริเวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดหากได้มาเยือน ณ ที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศดีที่เหมาะแก่การพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแดง หรือศาลเจ้าจิ้งจอก” เป็นศาลเจ้าชินโต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงจาก “เสาโทริอิ” (Torii) สีแดงชาดจำนวนหลายหมื่นต้น ซึ่งตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์ทอดยาวตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้า ผู้คนเชื่อกันว่าภูเขาอินาริ เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะเห็นรูปปั้นจิ้งจอกอยู่จำนวนมากภายในศาลเจ้านั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบันเมืองโอซาก้า มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่น และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ และ ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขน และลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ “ทาโกยากิ” อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูป และช้อปปิ้งสินค้ากันอย่างจุใจ

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก THE B NAMBA-KUROMON หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน **พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรมง (Kuromon) ตลาดที่เต็มไปด้วยร้านขายอาหารซีฟู้ด อย่าง ปูยักษ์ กุ้ง หอย มากมาย มีทั้งแบบขายส่ง หรือทำสำเร็จพร้อมทานในร้านได้สะดวก เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00-18:30 อีกทั้งยังมีอาหารนานาชนิดให้เลือกทาน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งของกินยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวสายกินเลยทีเดียว ร้านค้าในตลาดแห่งนี้ น่าจะมีมากกว่า 150 ร้าน ตลอด 2 ข้างทางมีร้านค้าเปิดเรียงรายกันให้ท่านได้เลือกทานกันตามสะดวก จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้า ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้า ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วย กําแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทําให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านสู่ Mitsui Shopping Park LaLaport Sakai เป็นศูนย์การค้าที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในเมืองซาไก ในจังหวัดโอซาก้า มีร้านค้ามากกว่า 212 ร้าน และร้านอาหารอีกกว่า 53 ร้าน มากมายไปด้วยสินค้าชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นร้านรองเท้าชื่อดัง ABC Mart, เสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องประดับ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องสำอางชั้นนำทั้งของญี่ปุ่น และต่างประเทศมากมาย, ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และคาเฟ่, ของเล่นสำหรับเด็ก, ซูเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ...

17.25 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 673 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.35 ชั่วโมง

22.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 6759,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 6759,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 6759,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 6759,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 6759,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 6759,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 6. ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

1. เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา)

มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น 

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)

หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ  

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ)

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน


     1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ

Charter Flight

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน  หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้


      2.      เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง

   ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซื้อเท่านั้น)

มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น) 

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 35 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)

หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจำนวน

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

      
     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามรถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้

3.  เงื่อนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ
     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอันไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะสิ้นสุดลง
 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
59,919 บาท
รหัส 089-5593 ทัวร์ญี่ปุ่น SHIRAKAWAGO LIGHT UP
ราคาเริ่มต้น 59,919 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - ก.พ.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=2085

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/089-5593.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา