รับจัดกิจกรรม CSR

จำนวนการเข้าขม 77 ครั้ง
รับจัดกิจกรรม CSR

บริษัทฯ รับจัดกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา หรือดูงานทุกครั้ง เราจะแนะนำกิจกรรมเพื่อสังคมตามเส้นทาง ตามความเหมาะสม นอกจากจะได้ความรู้จากการสัมมนา ความสุขจากการท่องเที่ยวแล้ว ท่านยังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสจากส่วนเกินที่ท่านมีอยู่ เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมความสุขในวันเดินทางให้ท่านได้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่

 Corporate Social Responsibility หรือบริษัทบริบาล

หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

 อ.โซดา จากโซดา เมนเนจเมนท์ ได้ตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่า

“เศษหนึ่งของความคิด คือ ความกล้า ถ้าคุณกล้าคิด ส่วนเกินของชีวิตอุทิศให้สังคม ดังนั้น ในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา ดูงานทุกครั้ง เราจะแนะนำกิจกรรมเพื่อสังคมตามกำลังทรัพย์ หรือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญตามเส้นทาง ตามความเหมาะสม นอกจากได้ ความรู้จากการสัมมนา ความสุข ความสนุกกับการท่องเที่ยว ท่านยังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสจากส่วนเกินที่ท่านมีอยู่ เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมความสุขในวันเดินทางให้ท่านได้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่…”

ตัวอย่างการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย | CSR

 • โครงการพี่ทำงาน ช่วยน้องโรงเรียน
 • โครงการห่วงใย ใส่ใจ ช่วยเหลือคนไข้เอดส์
 • โครงการเติมรัก แบ่งปัน สร้างฝันให้น้อง
 • โครงการรวมใจชมรมกีฬา เพื่อการศึกษาเยาวชน
 • โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
 • โครงการคืนป่าใ้ห้พ่อ คืนบ้านให้ลิงเเสม
 • โครงการวันเกิดปีนี้ ทำดีเพื่อสังคม
 • โครงการบ้านสีเขียว
 • โครงการของขวัญวันเด็ก
 • โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 • โครงการสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนที่ขาดเเคลน
 • โครงการอุปกรณ์การศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

สร้างฝายทดน้ำ…(ฝายแม้ว) | CSR

เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยม ฝายแม้ว คือ สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อกั้นทางเดินของน้ำ ซึ่งเราจะสร้างกั้นลำธารขนาดเล็กตรงบริเวณต้นน้ำหรือบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เพื่อให้สามารถดักตะกอนไม่ให้ไหลไปทับถมตรงบริเวณปลายน้ำ และถ้าเป็นช่วงที่น้ำหลากไหลแรงก็จะสามารถช่วยชะลอการไหลของน้ำได้ให้ไหลช้าลง ซึ่งฝายมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยกักน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น

บริจาคสิ่งของ | CSR

เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยแก้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ ได้ เช่น ปัญหาภัยหนาว ปัญหาโรงเรียนขาดแคลน คือการนำเงินจำนวนหนึ่งไปซื้อสิ่งของ หรือการแบ่งเอากำไรส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ไปบริจาคให้กับสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งการที่เอากำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ไปบริจาคส่วนมากก็จะได้เห็นได้จาก “รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปพัฒนาสังคม” เป็นต้น

บริจาคชูชีพและปลูกปะการัง

เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว ปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใต้น้ำ หากปะการังมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะทำให้ชีวิตใต้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ปลูกป่าลดโลกร้อน

เป็นกิจกรรมอีกอย่างที่เป็นที่นิยม ต้นไม้เป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนความสมดุลทางชีวภาพ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์

โครงการช้างป่าบ้านพ่อ ปลูกหญ้าให้ช้าง สร้างอาหารกระทิง

เป็นกิจกรรม CSR ที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือช้างป่าและกระทิงให้มีอาหาร แหล่งน้ำอย่างพอเพียง โดยเฉพาะฤดูแล้งที่จะขาดแคลนแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ ซึ่งจะทำให้ช้างและกระทิงออกมาหาอาหารนอกเขตบริเวณของตัวเอง หรือเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของคน กิจกรรมนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมที่มีประโยชน์มากต่อสังคม

ฟุตบอลการกุศล

เป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้คนในองค์กรได้พากันออกกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเตะฟุตบอลการกุศล คือ การนำรายได้ไปมอบสมทบทุนให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้ได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

ทำบุญ…ฟังเทศน์…

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำบุญและฟังธรรมเทศนาสอดแทรกหลักธรรมต่าง ๆ เพื่อได้รับข้อคิดดี ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

ขุดบ่อปลา

การขุดบ่อปลาถือเป็นอีกตัวเลือกกิจกรรมที่ดี เนื่องจากปลาเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยม เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและอุดมไปด้วยไขมันดี เหมาะที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารหลักให้กับเด็ก ๆ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้งยังสามารถเป็นงานอดิเรกของเด็ก ๆ ที่จะช่วยฝึกเรื่องความรับผิดชอบ และยังสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

สร้างเล้าไก่

อีกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการสร้างเล้าไก่ ไก่เป็นสัตว์ที่สามารถกินเนื้อได้และสามารถกินไข่ได้ ทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีให้กับร่างกาย การเลี้ยงไก่เองก็จะทำให้มีอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมีไว้ให้บริโภค สามารถสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมูลไก่ไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ให้เจริญเติบโตแบบปลอดสารเคมีได้อีกด้วย

สร้างโรงเพาะเห็ด

การสร้างโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียน ทำให้เด็ก ๆ จะมีเห็ดไว้รับประทานโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน เห็ดเป็นแหล่งโปรตีน มีใยอาหารสูงและมีวิตามินที่ดี นอกจากที่เด็ก ๆ จะมีเห็ดไว้รับประทานแล้วยังสามารถนำเห็ดบางส่วนไปขายเพื่อหารายได้ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ทำในเวลาว่าง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด สามารถดูได้ที่ รับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

 1. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
 2. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน
 3. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี
 5. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา
 6. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้
 7. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %
 8. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน
 9. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 10. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 11. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 12. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการจัดนำเที่ยว ตามเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง ตามวัน เวลา และงบประมาณที่ท่านกำหนด การันตี ออกแบบโปรแกรมได้โดนใจ ได้โปรแกรมภายใน 3 วัน ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ผ่านการทำกรุ๊ปขนาดตั้งแต่ 2 – 1,200 คน มามากกว่า 3,000 กรุ๊ป ควบคุมและดูแลการบริการโดยอาจารย์โซดา อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการท่าน

สอบถามโปรโมชั่น รับจัดกิจกรรม CSR 2565

TEL 02-121-7282
LINE @sodatour
WEBSITE https://sodatour.com

 

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
Share on social networks
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา